Szabadegyetem az életről

A budapesti Jézus Szíve Jezsuita Plébánián (1096 Budapest, Áchim András u. 78.) Szabadegyetem az életről címmel képzés indul a tudomány és az istenhit újraegyesítésének eszmeiségében az élet megmentéséért. A szabadegyetem tíz szemeszterből áll, mindegyiken négy előadás hangzik el. Kezdési időpont:. 2008. október 25. Az előadások minden hónap utolsó szombatján 18 órakor kezdődnek.

A budapesti Jézus Szíve Jezsuita Plébánián (1096 Budapest, Áchim András u. 78.) Szabadegyetem az életről címmel képzés indul a tudomány és az istenhit újraegyesítésének eszmeiségében az élet megmentéséért. A most induló szabadegyetem valójában nem akar más lenni, mint egy „képző műhely”, amelyből a gyógyító lelkületűvé válás nemzetmentő mozgalma indulhatna el. A szabadegyetem elsődlegesen az igazságot ismerni pillér kiépítésén tud hatékonyan munkálkodni. Olyan tanárok, olyan professzorok fognak előadni, akik szabadok, akik nem félnek, akikben a tudás és az istenhit egységben van, akik az elismerést nem másoktól, nem valamiféle intézménytől, hanem kizárólag az igazság forrásától, Istentől várják és fogadják el - olvasható a szabadegyetem létrehozásának okait taglaló írásban.

Helyszín: Kispesti Jézus Szíve Jezsuita Templom és Plébánia (1196 Budapest, XIX. Kerület, Achim András u. 78.) A templom megközelíthető: Határ úti metróállomástól 42-es villamossal a Vas Gereben utcáig, majd innen 2-3 perc séta a plébánia és templom.

Időpont: minden hónap utolsó szombatján 18 órakor, előtte 17 órakor szentmise, utána az előadásig szentségimádás.

A szabadegyetem képzési struktúrája

1. A szabadegyetem 10 szemeszterből áll. Egy szemeszterben négy előadás hangzik el.

2. A szabadegyetem ingyenes. Az előadáson jelenléti ív készül, mert akik az előadások egyharmadán részt vettek, a képzés végén „diplomát” kapnak.

3. A szabadegyetemi képzés nem posztgraduális tanfolyam, azok előadásain mindenki iskolai végzettségre való tekintet nélkül részt vehet. Az előadó professzorok a hétköznapi ember számára is érthető nyelven fogalmazzák meg mondanivalóikat.

4. A szervezők, a felkért előadók nevét és az előadásuk pontos címét a szemeszterek kezdetén teszik közzé.

5. Az előadók csak költségtérítésben részesülnek.

6. A szabadegyetem adminisztratív lebonyolításához, eszközökhöz, hirdetéshez, az elhangzottak közzé tételéhez támogatókat próbál a védnökség szerezni.

Az egyetem képzési tematikájának kidolgozója és felelőse: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár    

 + 

I. évfolyam 1 szemeszter:

Az emberiség és benne a magyarság nagy bajbajutottsága

Program:

1. Október 25. 
Kellermayer Miklós, egyetemi tanár, emeritus professzor
Bevezető előadás:  „A bajbajutottság eredendő oka, „punctum saliense” a tudomány és az  istenhit szétszakítottsága, szembeállítása (a kopernikuszi fordulat)”
2. November 29.       
Jobbágyi Gábor, egyetemi tanár
„A gyermekellenesség a civilizált világ és a magyarság legfőbb bűne”
3. December 29.          
Varga László, plébános (Kaposvár) 
„A bajbajutottság tudományos és transzcendens elemzése”
4. 2009. január 31.   
Szabó László, egyetemi tanár
„Az élővilág elleni ártások”
 

A Szabadegyetem tematikája, előadások

(5x2 szemeszter 4 előadás, 5x2x4=40 előadás) 

II. AZ ÉLET

1./ A fogalom tisztázása: Mi az élet?, Ki az élet? Hogyan vélekedett az ember a kezdetektől az élet fogalomról?

2./ Az élő sejt. Az élet keletkezése. Darwin eredeti felismerése.

3./ Az élővilág. A Föld benépesítése élőlényekkel 4 milliárd év alatt

4./ Az ember személy – Szabad akarat - Lelkiismeret

 

III. ISTENHIT

1./ Az ősvallásosság és a különböző vallások

2./ Ó-szövetség

3./ Új-szövetség

4./ Krisztus parancsai a földi életre, az élhető emberi társadalomra

 

IV. TUDOMÁNY

1./ A tudomány fogalom meghatározása, szűkebb és tágabb értelmezés, a területei.

2./ A tudomány Krisztus ellőtt

3./ „A tudomány élve születése Krisztusban, Krisztus  által”  (Jáki  Szaniszló tanítása)

4./  Az istenhittől elszakadt tudomány „eredményei”, ártásai.

A tudomány meghasonlottsága, a „halál civilizációjának” szolgálatába állása.

 

V. TÖRTÉNELEM

1./ Az első ember. A nyelvek, a nemzetek eredete

2./ Krisztus előtti történelem (dokumentumok, írások)

3./ Krisztus utáni korok (1) (A középkor is)

4./ Krisztus utáni korok (2) (Újkor, Legújabbkor)

 

VI. MŰVÉSZETEK

1./ A népművészetek

2./ Krisztus előttii művészet

3./ Krisztus utáni művészet (1)

4./ Krisztus utáni művészet (2)

 

VII.  A TÖRVÉNY

A világmindenséget átfogó törvényi rend és az ember által alkotott törvények

1./ A világmindenséget átfogó törvényi rend, az isteni törvény jellemzői: tökéletesség, ésszerűség és célszerűség

2./ A Szent Korona tan. A föld nem lehet magántulajdon.

3./ A ember alkotta törvények általános jellemzése és viszonya az „ örök  alkotmányhoz”

4./ Krisztus tanítása a törvényről. Krisztus saját parancsai.

 

VIII. MIT KELL MOST TENNI? (1)

Az „őrizd!” parancs beteljesítése most, a XXI. században. A  tudomány jóra, az élet, az élővilág, az ember védelmére fordítása.

1./ A Föld vissza erdősítése.

2./ Lehet-e gyorsítottan talajt előállítani és a megfelelő helyre juttatni?

3./ A talaj, a vizek és a levegő megtisztítása

4./ Az élővilág sokszínűségének vissza alakítása és védelme

 

IX. MIT KELL MOST TENNI (2)

Legyen gyerek, aztán védjük őket és biztosítsuk a lelkükben kapott isteni ajándék, a tehetségük hatékony kiművelését.

1./ Gyermekváró családi otthon, családi ház építési mozgalom!
Házasságkötés után fél éven belül minden fiatal pár gyermekváró családi házhoz, a gyermekek számára is élhető lakáshoz jusson úgy, hogy abban kifejeződjön, az új   otthont  a gyerekek kapják a társadalomtól. Családtámogató adórendszer!

2./ Egésznapos családiasított iskolarendszerek kiépítése!
Közös társadalmi felelősségvállalás a gyermekek ébren töltött óráiért!

3./ Egyetemek (1) Egyetemek autonómiája. Az egyetemek a nemzet szellemi központjai

4./ Egyetemek (2) A szakegyetemek a nemzet életének bázisai 

 

X. MIT KELL MOST TENNI (3)

Energia a földi léthez. Energia a jobbá váláshoz, az életmentéshez.

Az  EUCHARISZTIA!

1./ Biztonságos atomreaktorok! A fúziós reaktorok. Technikai követelmények. Nemzetek felett, összemberiség szintű megvalósíthatóság! Világbéke!

2./ Vízből hidrogén! A hidrogént tiszta vízzé égető motorok kora a jövő.

3./ Krisztus tanításának időszerűsége! Neki kel mindennek lenni mindenben!

4./ Az EUCHARISZTIA általános győzedelme, tisztelete, védelme, imádata, hiszen Ő az ÉLET! Ő az igazi erő, az igazi éltető energia!

Miért hívtuk életre a szabadegyetemet?          

Az utóbbi fél évszázadban nemzetünk rohamosan fogy! Évente 30-40.000 magyarral kevesebb él a Földön. Közben az anyaországban egyre gyermekellenesebb, egyre ifjúságellenesebb politika végrehajtása folyik! Magyarországon ma egyetlen egy, az Európai Egyetemek Magna Chartájában meghatározott egyetem sincs! Az összes felsőoktatási intézmény gazdaságilag megnyomorított, a politika kénye-kedvének kitett, tulajdon és kutató bázis nélküli szovjetmintájú tanoda! 

A „megújuló energia” álságos jelszava alatt ádáz erdőirtás, természetpusztítás folyik. A talaj eróziója, elszennyezése, együtt a vizek és a levegő elszennyezésével, mérgezésével pusztító mérteket ölt! A „privatizáció” jelszava alatt idegen kezeken eltűnik a közvagyon, az iskolázatlan tömegek bérrabszolgává válnak saját hazájukban. 

Miközben itt állunk testileg, lelkileg megnyomorítva, mi lettünk a világ legbetegebb, legkorábban haló népe. Felelős, igazi vezetőkért kiáltanánk, de a globális érdekeket kiszolgáló nemzetnyomorítók sokszor rablókkal, bűnözőkkel működnek együtt profitjövedelmeik növelése érdekében. A korrupció eddig nem látott méretek öltött hazánkban. Nem csoda, hogy a magyar nép ma tanácstalan, önpusztító!

Mégis, van remény! Nehéz felfogni, nehéz elfogadni, de mégis igaz! Van remény! A bajbajutottságnak ez a kétségbeejtő foka ugyanis kegyelmi állapot! Most van itt az ideje, hogy megértsük és megéljük Szent Pál örökérvényű tanítását: „Amikor a leggyengébb vagyok, akkor vagyok a legerősebb.” Azért, mert ekkor az egyedüli igaz megmentőhöz, a köztünk maradt élő Krisztushoz fordulok teljes hitemmel és teljes tudásommal. Összességünkre, az egész magyar népre, nemzetre vonatkozóan ezt a tanítást  -  a lényeget tekintve  -  ugyancsak  Szent Pál, ilyen szavakkal adta örökérvényűen tudtunkra: „Ahol és amikor a legnagyobb a baj, ott és akkor árad ki a kegyelem.”

Mert igenis kegyelmi állapot maga a felismerés, hogy így nem mehet tovább! Gyógyítanunk, gyógyulnunk kell! Gyógyító lelkületűekké kell válnunk! Hogy ez egyben Krisztus parancsa? Igen! Éppen ezért igaz, hogy már önmaga a felismerés a kegyelem munkálkodása. A most induló szabadegyetem abból a leglényegibb felismerésből fakad, hogy a baj az egész emberiségre és ránk, magyarokra a tudomány és az istenhit szétszakadásából fakadt. A szétszakadásból, amely által az emberiség a mindennapi életében elszakadt az élet forrásától, Krisztustól, a Szentháromság egy Istentől! Krisztustól, akiben a tudománynak és a bölcsességnek teljessége lakozik. Helyette önmagát kezdte az ember „mindentudónak” hazudni, s a műveit imádni, imádtatni. 

A gyógyításnak három pillére van, tudni, hinni, tenni. Tudni, ismerni az igazságot, hinni a Szentháromság egy Istenben és szeretetbe ágyazottan cselekedni. A most induló szabadegyetem valójában nem akar más lenni, mint egy „képző műhely”, amelyből a gyógyító lelkületűvé válás nemzetmentő mozgalma indulhatna el. A három pillérből egyik sem hagyható el, mégis a szabadegyetem elsődlegesen az első pillér a tudni, az igazságot ismerni pillér kiépítésén tud hatékonyan munkálkodni. Olyan tanárok, olyan professzorok fognak előadni, akik szabadok, akik nem félnek, akikben a tudás és az istenhit egységben van, akik az elismerést nem másoktól, nem valamiféle intézménytől, hanem kizárólag az igazság forrásától, Istentől várják és fogadják el.

Hofher József SJ 

Jézus Szíve Jezsuita Plébánia, 1096 Budapest Áchim András u. 78.

Tel: (1) 282-9553, Email: hofher.jozsef [kukac] gmail.com (hofher[dot]jozsef[at]gmail[dot]com)

 

kdnp.hu 

 

Fogadj örökbeegy keresztet!

Országos akciónk célja az utak mentén, a települések közterületein álló keresztek megmentése, felújítása és állaguk megóvása az utókor számára.

Ha Ön is szeretne részt venni az akcióban, az alábbi gombra kattintva tájékozódhat a Fogadj örökbe egy keresztet! program részleteiről!

Hosszúhetény
Hernádkércs
Bárdudvarnok
Sopron
Sopron
Sopron
Kisirtáspuszta
Magyarszerdahely külterület
Felsőörs
Lőrinci
Újnéppuszta külterület

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Küldjön üzenetet munkatársainknak az alábbi lehetőségre kattintva!
Készséggel állunk rendelkezésére!